President- Larry Seedig

Secretary- Aparna Iyer (email: support@dfwvsg.org)

Medical advisor- Amit G. Pandya, MD